Anvendelse:

1.1 Disse betingelser gælder i alle forhold mellem Lead Company Aps (“Lead Company”) og kunden, uanset kundens salgs- og leveringsbetingelser, forretningsbetingelser, ordrebekræftelse eller forretningspraksis.

Aftalens indgåelse:

2.1 Lead Company forpligter sig tidligst ved sit tilbud, uanset betegnelse, når ordrebekræftelse er afsendt eller kontrakt er underskrevet. Lead Company kan tilbagekalde tilbud indtil ordrebekræftelsen når kunden.

Kundens forpligtelser:

3.1 Kunden garanterer, at oplysninger givet ved aftalens indgåelse er korrekte.

3.2 Kunden skal levere relevant materiale til aftalen senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Kunden garanterer rettigheder til materialet, undgår krænkelser af tredjemands rettigheder.

3.3 Lead Company kan udskyde levering eller fakturere i kontraktbeløbet, hvis relevant materiale ikke modtages rettidigt.

3.4 Kunden samtykker i, at Lead Company kan anvende udført arbejde som reference i salgs- og marketingøjemed med kundens forretningsnavn.

3.5 Lead Company kan videregive nødvendige kundeoplysninger til officielle navnemyndigheder som DK Hostmaster.

3.6 Kunden er ansvarlig for at opsige nødvendige aftaler med tredjepart, inklusive hostingudbydere.

3.7 Lead Company er ikke forpligtet, hvis aftalen anses for omfattende efter Lead Companys skøn. Kunden faktureres ikke, og ingen krav kan gøres gældende.

Priser:

4.1 Alle priser er ekskl. moms.

4.2 Gebyr på kr. 100,00 opkræves for fakturaudstedelse, undtagen hvis kunden tilgår ved PBS-betaling.

4.3 Prisregulering ved mangelfuldt materiale eller fremrykket leveringstidspunkt efter aftale med kunden.

4.4 Prisregulering ved abonnementsaftalers udløb, specificeret på faktura.

Betalingsbetingelser:

5.1 Forsinket betaling pålægges procesrente efter renteloven.

5.2 Rykkergebyr på kr. 100,00 pr. påmindelse og kompensationsgebyr på kr. 200,00 kan opkræves.

5.3 Lead Company kan kræve fuld dækning af inkassoomkostninger ved betalingsmisligholdelse.

5.4 Webhotel og marketing opstart betales forud. Lead Company kan fakturere en måned før udløb af disse ydelser.

Leveringsbetingelser:

6.1 Levering sker senest 30 arbejdsdage efter aftaleindgåelsen, med mindre andet aftales. Hjemmesiden anses færdig ved modtagelse af designudkast.

6.2 Levering af hjemmesider sker via et testdomæne, mens marketing annoncer leveres på kundens egen business manager konto/Facebooksider eller Google konto

6.3 Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse eller mangelsbeføjelser ved designrettelser, der alene vedrører det visuelle.

Reklamations- og undersøgelsespligt:

7.1 Kunden skal undersøge produktet straks ved modtagelsen og reklamere over enhver mangel senest 8 dage efter modtagelsen. Dette er gældende både ved webdesign, tekstforfatning og kreativer til annoncering.

Opsigelse:

8.1 Kunden kan opsige aftalen med skriftligt varsel en måned + løbende måned til kontraktens udløb.

8.2 Udebliver rettidig opsigelse, forlænges aftalen med samme periode som aftalt ved aftalens indgåelse.

8.3 Opsigelse sker skriftligt pr. e-mail til support@leadcompany.dk.

8.4 Lead Company forbeholder ret til at slette alt materiale 30 dage efter aftalens ophør, medmindre andet aftales skriftligt (jf. punkt 9.1).

8.5 Ved flytning af hjemmeside fra Lead Company opkræves et gebyr på 9.995 kr. for flytning af hjemmeside og filer.

Immaterielle rettigheder:

9.1 Lead Company ejer immaterielle rettigheder til det udviklede materiale. Ved opsigelse kan det ikke udnyttes uden samtykke, og Lead Company kan kræve royalty.

9.2 Lead Company kan kræve rimeligt vederlag og erstatning ved udnyttelse uden samtykke. Vederlaget svarer til det betalte beløb.

Annoncering for virksomhed:

10.1 Lead Company arbejder som partner på kunden Facebookside og annoncekonti 

10.2 Lead Company kan fakturere ved forsinket materiale fra kunden som forhindre opstart (jf. punkt 3.2).

10.3 Kunden accepterer tredjepartsbetingelser, inklusive Facebook Inc. Google Ads og andre relevante platforme

10.4 Ved tekniske ændringer hos Facebook eller Google kan Lead Company opkræve 2.999 kr. ekskl. moms for rettelser med forudgående besked.

Webhotel:

11.1 Webhotel dækker drift, hosting, CMS, sikkerhed, backup, mailservice og support for en aftalt periode.

11.2 Hosting inkluderer 200 MB serverplads og 2 GB trafik. Kunden kan tilkøbe eller nedbringe forbrug ved overskridelse. Kunden varsles skriftligt.

Ansvarsfraskrivelse:

12.1 Lead Company kan redelegere domæne ved aftaleindgåelse eller aftaleophør. Ingen erstatningsansvar for tab, datatab eller indirekte tab. Kunden kan ikke kræve udbedring af fejl.

12.2 Lead Company er ikke ansvarlig for oppetider og sikkerhed. Ret til reparationer og vedligeholdelse uden ansvar. Varsel forud for driftsstop.

Misligholdelse:

13.1 Ved væsentlig misligholdelse kan Lead Company hæve aftalen uden ugrundet ophold, hvis ikke afhjulpet inden 10 dage efter påkrav.

13.2 Væsentlig misligholdelse omfatter manglende betaling, kundens utilgængelighed og hindringer for aftaleopfyldelse.

13.3 Ved væsentlig misligholdelse kan Lead Company fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt, inklusive bindingsperioden.

Force Majeure:

14.1 Lead Company er ikke erstatningspligtig ved manglende opfyldelse pga. hindringer uden for kontrol som krig, brand, strejke, hackerangreb, servernedbrud.

14.2 Ved hindring forlænges leveringstiden, eller aftalen hæves. Hindring over 3 måneder berettiger til aftaleophævelse.

Lovvalg og Værneting:

15.1 Tvister afgøres efter dansk ret ved byretten i Hillerød.